Pisz dla Kuryera Polskiego!

Jak pisać artykuły dla Kuryera aby były opublikowane

Read this article:  in English


Portal Kuryer Polski jest medium stworzonym dla polskiej diaspory (Polonii), aby mogła ona prezentować swoje poglądy i przekonania. Jesteśmy projektem niezależnym, ponadpartyjnym, otwartym na różne poglądy i opierającym się na wartościach naszych przodków.

Naszym celem jest łączyć i rzetelnie informować.

Jeśli masz pomysł na jakiś artykuł, wyślij go do nas aby go opublikować na portalu www.kuryerpolski.us.

Jesteśmy portalem dwujęzycznym i publikujemy nasze teksty jednocześnie po polsku i po angielsku. Artykuły można pisać i nam przysyłać albo po polsku, albo po angielsku, lub w obu tych językach, jednak zastrzegamy sobie prawo do poprawiania tłumaczeń.

Teksty artykułów powinny być przygotowane w formie elektronicznej i przesłane pocztą elektroniczną (e-mail) na adres redakcji: redakcja@kuryerpolski.us.

O czym pisać?

Pisać można dosłownie o wszystkim, zwłaszcza jeśli jest to w jakiś sposób związane z Polonią, Polską, Polakami, sytuacją międzynarodową, bieżącymi wydarzeniami, rolą Polski i Polaków w świecie, osiągnięciami Polaków, historią Polski i polskiej diaspory za granicą, itp.

Piszemy generalnie o wszystkim, co mogłoby zainteresować szeroko rozumianą polską diasporę na całym świecie, a także Polaków w Polsce, przyjaciół Polski i Polaków na świecie, oraz wszystkich zainteresowanych rzetelnymi informacjami o Polakach i Polsce, gdziekolwiek by się nie znajdowali.

Akceptujemy tylko teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane, ani też nie zostały zgłoszone do opublikowania w innym czasopiśmie.

Kiedy dla nas pisać?

Generalnie nie narzucamy żadnych konkretnych terminów na artykuły. Nie ma też ustalonego harmonogramu pisania artykułów.

Decyzje wydawnicze podejmujemy w miarę potrzeb, gdy materiały stają się dostępne i publikujemy je na bieżąco. Oczywiście rocznice wydarzeń historycznych stają się naturalnym bodźcem motywującym do publikacji w określonym czasie, ale można mieć pewność, że zawsze znajdzie się odpowiedni czas na opublikowanie dobrego artykułu, niezależnie od pory roku lub daty.

Jak dużo pisać?

Objętość jednego artykułu nie powinna przekraczać 1.500-2.000 słów, chyba że są to głębokie teksty historyczne lub analityczne.

Redakcja rezerwuje sobie prawo do podzielenia dłuższych artykułów na części i publikowania ich oddzielnie.

Forma artykułów

Artykuły najlepiej przysyłać do nas w następującej formie:

 • Format tekstu: dokument MS Word (.docx)
 • Wygląd tekstu: Czcionka Times New Roman 12 pkt.
 • Formatowanie tekstu: Mimimalne (im mniej, tym lepiej)
 • Język: Polski lub angielski

Proszę nie używać narzędzi formatujących w edytorze tekstu innych niż

 • wytłuszczenie (bold),
 • kursywa (italic),
 • lista porządkowa (numerowana, numbered list),
 • oraz lista punktowa (bullet point).

Nie należy używać żadnego innego formatowania, a więc — na przykład — kolorów czcionki, koloru tła, różnej wielkości czcionki, innego rodzaju czcionki, itd.

Proszę NIE zaczynać akapitów od spacji. Proszę nie usiłować centrować — na przykład tytułów — poprzez wstawianie ciągu wielu spacji.

Proszę NIE wstawiać podwójnych, potrójnych, czy wielokrotnych spacji po kropce na końcu zdania.

Przypisy i Bibliografia

Wszystkie teksty podające dane statystyczne, zawierające konkretne stwierdzenia faktów, powołujące się na źródła, czy to historyczne, czy naukowe, muszą być opatrzone przypisami lub bibliografią źródeł, z których autor korzystał.

Informacje bibliograficzne muszą każdorazowo zawierać następujące elementy:

 • Pełny tytuł publikacji (w języku, w jakim była opublikowana i użyta)
 • Autor, lub autorzy
 • Nazwa wydawcy lub nazwa periodyku, w którum materiał źródłowy się ukazał
 • Miejsce (miasto, kraj), gdzie materiał źródłowy był opublikowany, jeśli to możliwe
 • Data publikacji (przynajmniej rok)
 • Link do publikacji w sieci internetu (chyba, że - w wyjątkowych przypadkach - publikacja nie występuje w Internecie)

Oto przykłady prawidłowo skonstruowanych przypisów bibliograficznych:

"Polnisch-türkischer Drohnen-Deal als Signal an Biden und Putin", Philip Fritz, Die Welt (welt.de), 30.05.2021, https://www.welt.de/politik/ausland/plus231460543/Mit-diesen-Kampfdrohnen-steigt-Polen-in-die-Militaer-Elite-auf.html

"Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920", Krzysztof A. Tarkowski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1991

Zdjęcia i ilustracje

Zdjęć ani ilustracji NIE należy wklejać do tekstu artykułu, lecz dołączyć każde/każdą z nich jako oddzielny załącznik, w formacie .jpg lub .png. W tekście artykułu można ewentualnie zaznaczyć — przy pomocy tekstowej adnotacji — gdzie która ilustracja powinna się znależć.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do przemieszczania zdjęć i ilustracji wewnątrz artykułu według uznania redakcji.

Ze względu na typową objętość artykułu opisaną powyżej, nie należy raczej załączać więcej niż 3-4 elementy graficzne, takie jak zdjęcia, ilustracje, rysunki, itp.

Wszystkie zdjęcia i materiały graficzne muszą być opatrzone nazwiskami autorów i źródłem, z którego ilustracje są zapożyczone. Możemy publikować tylko zdjęcia i ilustracje, które są w domenie publicznej, lub rozpowszechniane są na podstawie jednej z licencji publicznych.

Gdy zdjęcie lub ilustracja nie są w domenie publicznej, autor artykułu musi być albo właścicielem praw (copyright) lub mieć pisemnie udokumentowane prawo do dysponowania danym zdjęciem lub ilustracją.

Publikacja w Kuryerze po raz pierwszy

Jeśli autor publikuje swój tekst w Kuryerze Polskim po raz pierwszy, musi załączyć swoje zdjęcie (typu: legitymacyjne lub paszportowe, czyli zdjęcie głowy z widoczną twarzą) o w miarę dużej rozdzielczości, oraz krótką notatkę biograficzną o sobie. Notatka ta może być następnie poddana zmianom przez redakcję Kuryera Polskiego.

Zdjęcie to i notatka będą zamieszczona w zakładce "O nas".

Oto lista bardziej szczegółowych zaleceń o tym, co i jak należy, a czego NIE powinno się robić pisząc dla nas:

Tak pisać należy:

 1. PREFERUJj zwykły tekst zamiast sformatowanej (kolory i czcionki) treści.
 2. UŻYWAJ normalnej wielkości czcionki, jak w zdaniu, a nie samych wielkich liter, do wszystkiego, w tym tytułów i podtytułów.
 3. UŻYWAJ nagłówków aby uporządkować i podzielić artykuł.
 4. PODAJ źródła i stosowne licencje na ilustracje i zdjęcia.
 5. OPISZ osoby i/lub przedmioty na obrazach/zdjęciach.
 6. PODAJ źródła i bibliografię artykułu.
 7. UŻYWAJ krótkich akapitów (nie więcej niż 100 słów, 650-700 znaków ze spacjami).

Tego unikaj pisząc:

 1. NIE PISZ WIELKIMI LITERAMI. 😀 Nawet tytułów.
 2. NIE kończ tytułów ani podtytułów kropkami.
 3. NIE wcinaj pierwszego wiersza akapitu spacjami (lub tabulatorami). NIGDY nie rozpoczynaj akapitu od spacji lub tabulatora!
 4. NIE używaj zaawansowanego formatowania, poza wytłuszczeniem i kursywą w tekście.
 5. NIGDY nie używaj podkreślenia (wizualnie koliduje z linkami internetowymi i sprawia wrażenie, że na podkreślony tekst można kliknąć).
 6. NIE zakładaj, że każdy wie, co zawierają załączone zdjęcia - podaj opis i warunki licencji dla każdego z nich.
 7. NIE twórz długich akapitów tekstu. Podziel je na mniejsze kawałki.

Czy otrzymam wynagrodzenie za mój artykuł?

To zależy. Wielu autorów uważa już sam fakt publikacji swego artykułu w Kurierze Polskim za duże osiągnięcie i honor. Otrzymujemy wiele propozycji artykułów do publikacji i z nich wybieramy tylko najlepsze. Wielu autorów nie oczekuje honorarium. To oczywiście nie wyklucza możliwości otrzymania kompensacji za jakiś wyjątkowy artykuł, w miarę naszych możliwości finansowych. Najlepiej, przesyłając nam artykuł do publikacji, uściślić, czy spodziewa się Pan/Pani honorarium.

Prawa autorskie

Przysyłając nam artykuł do publikacji, tym samym udzielacie nam następującej licencji:

Oświadczam, że jestem autorem lub prawowitym spadkobiercą niniejszego dzieła. Wszelkie wynikające stąd prawa własności intelektualnej przynależą do mnie oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyrażam nieodwołalną zgodę na publikację utworu w formie elektronicznej – na stronie internetowej kuryerpolski.us oraz w różnego rodzaju pochodnych publikacjach w dowolnym formacie według uznania Kuryer Media LLC.

Uwaga!

Ostateczną decyzję o publikacji zawsze podejmuje Redakcja Kuryera Polskiego i jego Redaktor Naczelny.